sp.a Melle

Jij maakt morgen!

#EerlijkIsBeter

Krijgt de Mellenaar waar voor zijn geld?

De jaarrekening is een weergave van inkomsten en uitgaven, dat het gevoerde beleid in 2015 weergeeft, maw hoe duidelijker dit document, hoe transparanter de beleidsvoering.

De jaarrekening 2015 legt spijtig genoeg de pijnlijke vaststelling bloot dat sommige beleidsdoelstellingen niet worden uitgevoerd of onvoldoende worden gerealiseerd. Er wordt in het bijzonder schromelijk tekort geschoten ten opzichte van de Melse senior.

In Melle leven er meer dan 2000 senioren ouder dan 65j. Slechts 6 senioren namen in 2015 deel aan het project "Bib aan huis", maw slechts 0,3% van de seniorenbevolking nam deel aan dit project. Jammer, want dit is een goede beleidsdoelstelling, dat met een kleine inspanning en weinig financiële middelen een meerwaarde zou kunnen betekenen en cultuur thuis kon brengen, maar het is duidelijk dat deze mensen niet worden bereikt.

Net zoals in 2014 werd er in 2015 in het kader van maatregelen om vereenzaming tegen te gaan geen enkel huisbezoek gebracht bij de senioren. Er werd hiervoor nog steeds geen personeel aangeworven. Nochtans werd deze belofte ook opgenomen in de 119 CD&V en NV-A verkiezingsbeloftes. De vraag blijft dus: welke maatregelen zullen er worden genomen om de vereenzaming tegen te gaan?

De telefooncirkel (nog een maatregel om vereenzaming tegen te gaan) werd van meet af aan gereduceerd tot een sneeuwtelefoon. Door de zachte winters werd er noch in 2014 noch in 2015 hiervan gebruik gemaakt, maw ook op deze wijze werden de minder actieve senioren niet bereikt. Het organiseren van een quiz daarentegen kent het nodige succes.

Voor ons is het duidelijk dat het seniorenbeleid zich hoofdzakelijk richt tot de actieve senior en de minder of niet actieve senioren niet wordt bereikt.
Er woonden in 2015, 2156 senioren ouder dan 65j in Melle.
De risicogroep van de niet actieve en minder mobiele senioren is groot en wordt niet bereikt door het gebrek aan een actieve opsporing.
Vereenzaming houdt ernstige risico's in. Dergelijk "selectief" seniorenbeleid is voor ons geen optie.
Iedereen telt mee en niet enkel de begoede of actieve senior.
De kwetsbare, minder bereikbare senior verdient ons inziens ook aandacht en dit gebeurt momenteel niet.

Melle zorgt voor veilige verbindingswegen tussen woonkernen

De gemeente zet permanent middelen in, zowel voor projectmatige herinrichting van de wegen zoals bvb de Gontrode Heirweg als voor recurrent onderhoud en periodieke herstellingen aan het wegdek en de voetpaden met als doel veilige verbindingswegen te kunnen aanbieden aan de bevolking en passanten. Wij stellen ons de vraag hoe de oversteekplaats aan de Kouterslag, de problematiek in de Schauwegemstraat, de heraanleg van de Geerbosstraat, de aanleg van de voetpaden in oa de Platanendreef, de gedeeltelijke heraanleg van de Tuinstraat, de problematiek van het snelle verkeer in de Merelbekestraat en ik ben onvolledig met deze opsomming, maar hoe passen deze problemen in deze beleidsdoelstelling?

In jullie verkiezingsbeloftes is er sprake van een trottoiractieplan en een fietspadenactieplan. Tot op heden zijn deze actieplannen er niet. Een herstelactieplan van de straten en de voet- en fietspaden zoals door sp.a voorgesteld zou hier perfect in passen.

In 2015 werd er net iets meer dan 13 miljoen aan inkomsten geraamd en dit bleek al bij al nog mee te vallen aangezien we 14,8 miljoen hebben ontvangen of bijna 1,5 miljoen meer dan geraamd. Het is dus heel goed mogelijk dat we ook in 2016 meer zullen ontvangen en dat er ook dan een significant positief saldo over blijft. De vraag is dus wat gebeurt er met deze meerinkomsten?

Sinds het begin van deze legislatuur wordt er aan de Mellenaar een extra financiële inspanning gevraagd.
Waarvoor dit moet dienen is tot op heden niet duidelijk, want beleidsdoelstellingen en verkiezingsbeloftes worden niet of gedeeltelijk gerealiseerd.
Kan het batige saldo van 1,5 miljoen niet worden gebruikt voor de daadwerkelijke heraanleg van straten?

De jaarrekening is een technisch document. De cijfers zijn wat ze zijn en wij maakten in het verleden, voldoende duidelijk dat wij het gevoerde beleid onvoldoende vinden omdat dit de Mellenaar financieel treft en hiervoor onvoldoende return is. Ik ben ervan overtuigd dat het bestuur een goed financieel rapport zal krijgen, maar de Mellenaar moet weten dat de 119 verkiezingsbeloftes en heel wat beleidsdoelstellingen niet worden gerealiseerd.

Eerlijk is beter!

U kan hier de volledige tussenkomst beluisteren:


Aangemaakt door Wim Verween - 26 mei 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle